Novosti

29. prosinac 2021.

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 32. Zakona o kazalištima  („Narodne novine“ br. 71/06, 121/13, 26/14, 98/19),  članka 40.  Statuta Gradskog kazališta „Zorin dom“ ( Broj:208/01 od 12.12.2013. godine), te uz primjenu odredbi Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 10/19) i na temelju Odluke Kazališnog vijeća Gradskog kazališta „Zorin dom“, od 13.12.2021. godine, Gradsko kazalište „Zorin dom“, raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

1.    Daje se u zakup, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti - Područje – I -djelatnost pripreme i usluživanja pića, sve djelatnosti u Odjeljku 56. - djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, poslovni prostor u zgradi Gradskog kazališta „Zorin dom“, Domobranska 1, Karlovac, izgrađenoj na k.č.br. 1289, k.o Karlovac II,  koji se nalazi u prizemlju i sastoji se od dvije prostorije i WC-a ukupne površine 106 m², na vremenski rok od 5 (pet) godina.
Početna zakupnina  iznosi 3.710,00 kuna mjesečno.
Korištenje terase ispred poslovnog prostora regulirati će se naknadno s izabranim ponuditeljem posebnim ugovorom uz primjenu odredbi Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje  javnih površina i zemljišta u vlasništvu Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 6/19) i Odluke o komunalnom redu (Glasnik Grada Karlovca br. 06/19).
2.    Ugovor o zakupu sklapa se na razdoblje od 5 (pet) godina. Mjesečnu zakupninu zakupnik će plaćati unaprijed i to najkasnije do desetog dana u mjesecu, a sve režijske troškove u rokovima dospijeća.
Zakupnik je dužan obavljati djelatnost poštujući važeće zakonske propise i opće akte Grada Karlovca.
3.    Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, te pravne osobe.
Pisana ponuda (OBRAZAC O-PON-1) za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
-    ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost), odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe) te e – mail adresu i broj telefona radi kontakta,
-    presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost),
-    presliku izvatka iz odgovarajućeg registra ne starijeg od 3 mjeseca iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena (sudski/obrtni registar ili drugi odgovarajući upisnik),
-    ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
-    broj žiro računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
-    izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana,
-    BON-2 poslovne banke kao dokaz solventnosti,
-    dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
-    prijedlog programskog sadržaja koji bi se realizirao u predmetnom poslovnom prostoru u skladu s kazališnom djelatnošću i na nivou kazališta kao stoljetne kulturne institucije,
-    podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Gradsko kazalište „Zorin dom“ može prikupljati, obrađivati i koristiti dane osobne podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
U slučaju da na natječaju sudjeluje osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz     Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu
branitelja temeljem kojega koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa.
4.    Neće se razmatrati:
a)    nepravodobne ponude,
b)    nepotpune ponude,
c)    ponude onih ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja,
d)    ponude onih ponuditelja čiji je vlasnik, suvlasnik ili direktor povezana osoba s fizičkom ili pravnom osobom koja ima nepodmirene obveze s bilo koje osnove, uključujući i obveze preostale nakon okončanja stečajnog ili likvidacijskog postupka poslovnog subjekta (pravne osobe/obrta), kojima je podnositelj zahtjeva bio osnivač, vlasnik ili većinski suvlasnik ili im je dug otpisan zbog stečaja ili likvidacije povezane osobe prema Gradu Karlovcu i trgovačkim društvima u kojima Grad Karlovac ima više od 50 % vlasništva i ustanovama kojih je Grad osnivač kao i dug prema državnom proračunu.
5.    Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći iznos zakupnine.
6.    Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju:
1. osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i ove Odluke, ako prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,  te ako nisu u zakupu drugog poslovnog prostora.
2. dosadašnji zakupnik, koji je uredno izvršavao obveze iz ugovora o zakupu, a koji je sudjelovao kao ponuditelj na natječaju, ako udovoljava uvjetima natječaja, te prihvati najvišu ponuđenu zakupninu.
7.    Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje, temeljem zakonskih propisa ili odredaba javnog natječaja, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, u postupku otvaranja ponuda mora im se omogućiti da na zapisnik izjave da žele koristiti svoje pravo uz prihvat najpovoljnije ponude odnosno da se izjasne o korištenju svog prava pisanim putem u roku od 3 (tri) dana, računajući od dana dostavljanja pisane obavijesti.
8.    Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine, u korist proračuna Grada na IBAN HR7824000081817900000, model: HR68 poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja, s opisom:  Jamčevina GK "zorin dom"
Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se uračunava u beskamatni polog za plaćanje zakupnine i drugih troškova sukladno ugovoru o zakupu, a ostalim se natjecateljima uplaćena jamčevina vraća u roku od 15 dana, bez prava na kamate.
Prije zaključivanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan  na ime osiguranja plaćanja dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu i potvrđenu kod javnog bilježnika na iznos koji pokriva razliku između pune ugovorene zakupnine za cijelo razdoblje i uplaćene jamčevine.
U slučaju da ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine odustane od svoje ponude nakon donošenja odluke o izboru za najpovoljnijeg ponuditelja gubi pravo na povrat jamčevine.
9.    Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Povjerenstvo i ista se dostavlja svim ponuditeljima. Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja neizabrani ponuditelji mogu podnijeti prigovor ravnatelju u roku 3 (tri) dana od dostave odluke.
10.    Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon otvaranja ponuda ili ako ne sklopi ugovor o zakupu u roku 5 (pet) dana od dana primitka prijedloga ugovora, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te gubi pravo na povrat jamčevine, a Povjerenstvo može donijeti odluku o izboru  sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili će se raspisati novi natječaj.
11.    Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu za predmetni poslovni prostor, a te ponude udovoljavaju uvjetima natječaja i imaju istovjetnu ponuđenu visinu zakupnine, Povjerenstvo će pisanim putem o tome izvijestiti ponuditelje te ih pozvati da u roku od 3 dana od primitka poziva, pisanim putem, u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos mjesečne zakupnine.
Povjerenstvo će, uz prisustvovanje natjecatelja, otvoriti nove ponude te predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.
12.    Zakupnik se obvezuje: plaćati sve troškove korištenja zakupljene nekretnine – električna energija, voda, čistoća i sl., temeljem ispostavljenih računa davatelja navedenih usluga ili temeljem računa koje će zakupodavac ispostavljati zakupniku; o svom trošku urediti i opremiti zakupljenu nekretninu za ugovorenu namjenu, te o svom trošku obavljati radove tekućeg održavanja nekretnine (čišćenje, manji popravci instalacija i sl.).
13.    Zakupnik nema pravo zakupljeni poslovni prostor dati u podzakup niti dati trećoj osobi po bilo kojoj pravnoj osnovi na korištenje ili sukorištenje.
14.    Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA „KAZALIŠNA KAVANA“ – NE OTVARAJ“  na adresu: Gradsko kazalište „Zorin dom“, Domobranska 1, Karlovac.
15.    Ponude moraju stići na adresu iz točke 14. ovog natječaja do zaključno 29.12.2021. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude će se otvarati  29.12.2021. godine u 12:00 sati. Otvaranju pisanih ponuda mogu prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli pisane ponude ili njihovi punomoćnici, uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
16.    Gradsko kazalište „Zorin dom“, Domobranska 1, Karlovac ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i pravo poništiti natječaj u bilo koje vrijeme prije potpisivanja ugovora o zakupu, što se odnosi i na vremensko razdoblje nakon prihvata ponude, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema ponuditeljima za bilo kakvu štetu, troškove i sl.
17.    Dodatne obavijesti o natječaju mogu se dobiti u Gradskom kazalištu „Zorin dom“ na tel: (047)614 950 ili  099 416 9697.

OBRAZAC - SADRŽAJ I PRILOZI PONUDE za davanje u zakup poslovnog prostora